Poprawki

Sekcja przedstawia najważniejsze poprawki w poszczególnych wersjach system.

Wersja 2.21

Wersja 2.21.1 HF1 (build 2.21.1.23.10.08)

Interfejs www

 • poprawki w usuwaniu urządzeń z serii SMART-MOTE oraz SMART-GATEWAY

Moduł agregacji danych

 • naprawiono błąd powodujący ( w niektórych konfiguracjach ) zrywanie połączeń z urządzeniami z ekosystemu produktów firmy astozi

Wersja 2.21.1 (build 2.21.1.23.09.21)

Moduł alarmowy

 • poprawki w wyświetlaniu zdarzeń

Interfejs www

 • poprawki w wyświetlaniu elementów interfejsu

 • zmieniono układ menu przy wyświetlaniu elementów infrastruktury

 • poprawiono błąd w wyświetlaniu ilości alarmów niepotwierdzonych na głównym dashboardzie

Moduł raportowy

 • poprawiono proces generowania raportów

Moduł agregacji danych

 • poprawiono działaniu usługi pobierania danych przez SNMP

 • poprawiono obsługe urządzeń SMART-MOTE-LR

 • poprawiono integrację z urządzeniami z ekosystemu urządzeń firmy astozi

Moduł wizualizacji

 • poprawiono dodawanie szybkich odnośników

 • poprawiono wyświetlanie danych dot. urządzeń SMART-MOTE-LR

 • poprawki przy generowaniu map z rozkładem przestrzennym

 • poprawiono działanie interfejsu w trybie mobilnym

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono export logów

 • poprawiono działanie operacji systemowych

 • poprawiono działanie procedur startowych

 • poprawiono logowanie informacji o wysłaniu wiadomości email

Wersja 2.21 (build 2.21.23.03.17)

Moduł alarmowy

 • poprawki w wyświetlaniu alarmów

Moduł raportowy

 • poprawki w wyświetlaniu i konfiguracji raportów

 • poprawki w tłumaczeniach oraz opisach czujników

 • poprawiono wyswietlanie jednostek w tabeli oraz na wykresie

 • poprawiono wyświetlanie dat na osi czasu

 • poprawiono wyświetlanie danych pomiarowych (ilości miejsc po przecinku) w tabeli

Interfejs www

 • poprawki w tłumaczeniach interfejsu

 • poprawki w wyświetlaniu elementów interfejsu

Moduł powiadomień

 • poprawki w wysyłaniu wiadomości o braku kontaktu z czujnikiem

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze urządzeń smart-mote-lr

 • poprawki w działaniu usługi szybkiego podglądu SNMP

Moduł wizualizacji

 • poprawino przy wgrywanie plików graficznych

 • poprawino błąd przy usuwanieu slajderów

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w pokazywaniu logów debug z urządzęń smart-mote-lr oraz smart-gateway-lr

 • poprawki w działaniu usług wewnętrznych

 • poprawienie wydajności

Wersja 2.20

Wersja 2.20.2 (build 2.20.2.23.02.03)

Interfejs www

 • poprawki w dodawaniu urządzeń SNMP firmy HW Group

 • drobne poprawki w interfejsie www

 • zmiana nazewnictwa produktów z gateway na serwer oraz z proxy na gateway

Moduł powiadomień

 • poprawka w obsłudze błędnych adresów serwerów poczty

Moduł agregacji danych

 • poprawki w zbieraniu danych o sile sygnału z urządzeń smart-mote-lr

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w module licencjonowania

 • poprawki w konfiguracji usług wewnętrznych

Wersja 2.20.1 (build 2.20.1.22.12.23)

Moduł alarmowy

 • poprawiono obsługę SNMP Trap

Moduł wizualizacji

 • drobne poprawki przy wyświetlaniu map ciepła

Moduł zarządzania systemem

 • dodano opcje wyłączenia lokalnego portu serwisowego oraz usług integracji

 • poprawino konfigurację sieciową usług wewnętrznych

 • poprawiono skrypty wewnętrzne oraz instalacyjne

Wersja 2.20 (build 2.20.22.12.03)

Moduł alarmowy

 • poprawki w obsłudze alarmów,

Moduł integracji

 • poprawiono obsługę urządzeń firmy HWg,

 • poprawiono funkcjonalność modyfikacji parametrów urządzeń źródłowych,

Moduł raportowy

 • poprawiono błąd tworzenia nagłówków w plikach exportowych XLS oraz CSV,

 • poprawiono tworzenie raportów,

Interfejs www

 • poprawiono obsługę widoku mobilnego,

 • zmieniono układ menu w części dotyczącej konfiguracji urządzeń źródłowych,

 • wprowadzono poprawki w tworzeniu układu menu,

 • poprawiono wyświetlanie i obsługę urządzeń firmy astozi,

 • poprawiono obsługę styli,

 • poprawiono wyświetlanie markerów na mapach,

 • poprawiono wyświetlanie pomiarów,

 • poprawiono wyświetlanie danych przy tworzeniu obiektów,

 • poprawiono wyświetlanie wykresów w widoku obiektu,

Moduł wizualizacji

 • poprawiono generowanie map ciepła.

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono komunikację z serwerem licencji,

 • poprawiono działanie wersji próbnej systemu (trial),

 • poprawiono obsługe danych konfiguracyjnych systemu,

 • poprawiono obsługę exportu danych typu debug.

Wersja 2.19

Wersja 2.19.2 (build 2.19.2.22.03.08)

Interfejs www

 • poprawiono drobne błędy w interfejsie www,

Moduł wizualizacji

 • poprawiono błędy w generowaniu przestrzennych map ciepła,

 • poprawiono wyświetlanie danych systemowych dla urządzeń firmy astozi,

 • poprawiono wyświetlanie znaczników czasowych na wykresach.

Wersja 2.19.1 (build 2.19.1.21.12.24)

Interfejs www

 • wprowadzono drobne poprawki w interfejsie www,

Moduł powiadomień

 • poprawiono funkcjonalność powiadomień dźwiękowych,

Moduł wizualizacji

 • poprawiono problem z wyświelaniem widoków map,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono procedurę aktywacji systemu,

 • poprawiono błąd związany z procedurą zmiany hasła przez użytkownika.

Wersja 2.19 (build 2.19.21.11.30)

Interfejs www

 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w obsłudze bezpośrednich linków do dashboardu,

 • drobne poprawki w interfejsie www,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w przesyłaniu danych z niezainicjowanych obiektów w ramach ekosystemu urządzeń astozi,

 • poprawiono komunikację z urządzeniami smart-mote,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono obsługe procedury logowania do systemu,

 • poprawiono funkcjonalnośc ręcznego ustawiania czasu.

Wersja 2.18

Wersja 2.18.1 (build 2.18.1.21.08.31)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w imporcie danych pomiarowych z pliku,

Moduł powiadomień

 • poprawka w obsłudze funkcjonalności „Ring the number” dostępnej w urządzeniach HWg-SMS,

 • poprawka w obsłudze powiadomień dźwiękowych.

Wersja 2.18 (build 2.18.21.08.13)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w agregacji danych pomiarowych,

Moduł raportowy

 • poprawki w generowaniu raportów,

Moduł wizualizacji

 • drobne poprawki w wyświetlaniu map.

Wersja 2.17

Wersja 2.17.1 (build 2.17.1.21.06.29)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w agregacji danych pomiarowych,

Interfejs www

 • poprawki w sortowaniu oraz filtrowaniu danych,

 • poprawki w odświeżaniu danych po zmianach,

 • poprawki w tłumaczeniach,

Moduł raportowy

 • poprawki w poglądzie raportów,

 • poprawki w generowaniu raportów,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w generatorze map ciepła,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w logowaniu do systemu,

 • poprawki w logowaniu zdarzeń z modułu notyfikacji,

Moduł alarmowy

 • poprawki w sygnalizacji dźwiękowej,

 • poprawki w wyświetlaniu hitorii pomiarów.

Wersja 2.17 (build 2.17.21.05.19)

Moduł integracji

 • poprawki w imporcie danych historycznych z urządzeń firmy astozi,

 • poprawki w obsłudze urządzeń firmy astozi,

Moduł agregacji danych

 • przyspieszenie pobierania danych historycznych,

Interfejs www

 • drobne poprawki w interfejsie www,

 • wyłączenie domyślnej operacji Edycja po kliknięciu w wiersz tabeli,

 • poprawki w tłumaczeniach,

Moduł raportowy

 • przyspieszenie działania raportów,

Moduł wizualizacji

 • poprawiona obsługa powiększania mapy globlanej,

 • poprawki w wyświetlaniu alarmów na mapie globlanej,

 • wyświetlania w trybie online danych pomiarowych z urządzeń firmy astozi,

 • poprawki w wyświeltaniu czasowych map ciepła,

Moduł powiadomień

 • automatyczne dodawanie grupy domyślnej do kontaktu oraz grupy kontaktów,

 • poprawki w zarządzaniu kontaktami,

 • poprawki w wyświetlaniu danych w powiadomieniach,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono obsługe portalu licencyjnego,

 • poprawki w kompatybilności z usługą Microsoft Azure,

 • poprawki w wewnętrznych regułach firewall,

 • poprawki w wewnętrznym podsystemie pamięci podręcznej,

 • poprawki w zarządzaniu wewnętrznymi logami,

 • poprawki w procedurze aktualizacji,

 • poprawki w zliczaniu zużytych licencji,

 • usprawnienie obługi wewnętrznego silnika bazy danych,

Moduł alarmowy

 • zoptymalizowano funkcjonalność pobierania i wyświetlania alarmów.

Wersja 2.16

Wersja 2.16.1 (build 2.16.1.21.02.22)

Moduł zarządzania systemem

 • drobne poprawki w strukturze plików,

 • poprawka security CVE-2021-3156,

 • poprawki w narzędziach systemowych,

 • poprawiono błąd w usuwaniu urządzeń/grup/obiektów/czujników,

 • poprawiono błąd w module licencyjnym,

 • poprawki w stosowaniu certyfikatów ssl,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w imporcie danych,

 • poprawki we współpracy z urządzeniami HWGroup w zakresie obsługi protokołu SNMP,

 • poprawki w usłudze agregacji danych,

 • poprawki w obsłudze dodania nowego obiektu/czujnika,

Moduł raportowy

 • drobne poprawki w konfiguracji raportów,

 • zwiększono częstotliwość pokazywania statusu tworzenia raportu,

 • poprawiono błąd przy tworzeniu raportu z usuniętym czujnikiem,

 • dodano sortowanie obiektów w raportach,

Interfejs www

 • poprawiono działanie algorytmu filtrowania tabel,

 • poprawiono błąd sortowania alarmów,

 • drobne poprawki w dodawaniu grup i lokalizacji,

 • drobne poprawki w działaniu interfejsu www,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w tworzeniu styli,

 • poprawki w Szybkich widokach,

 • po najechaniu na aktywne pole (akcja zewnętrzna) kursor zmiania styl,

 • zmiana wewnętrznej architektury usługi tworzenia przestrzennych map rozkładu,

 • poprawki w edycji map,

 • poprawki w obsłudze zewnętrznych akcji.

Wersja 2.16 (build 2.16.21.01.20)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami astozi,

 • usprawnienia w synchronizacji danych historycznych z urządzeń z serii EDGE,

 • przyspieszenie obsługi SNMP TRAPów,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami HWGroup - (drzewo czujników SNMP),

Interfejs www

 • poprawki w wyświetlaniu dashboard’u na urządzeniach mobilnych,

 • poprawki w obsłudze przeglądarki EDGE,

 • usprawniono dodawanie obiektów i grup,

 • usprawniono wyświetlanie spinner’a przy ładowaniu danych,

 • drobne poprawki w intefejsie www,

Moduł raportowy

 • wprowadzono poprawki przy generowaniu raportów,

Moduł wizualizacji

 • poprawiono wyświetlanie danych w widoku mapy globalnej,

 • poprawki w wyświetlaniu czasowych map ciepła,

 • poprawki w generowaniu przestrzennych map ciepła,

 • ulepszono wyświetlanie wykresów z danymi alarmowymi,

 • wprowadzono poprawki do bibliotek rysujących wykresy,

Moduł powiadomień

 • ulepszono analizę identyfikatorów widomości email z serwerów docelowych,

 • poprawiono procedurę rekonfiugracji ustawień serwera pocztowego,

Moduł zarządzania systemem

 • wprowadzono poprawki w procedurze aktywacji systemu,

Moduł alarmowy

 • poprawiono procedurę obsługi wielopoziomowych polityk powiadomień.

Wersja 2.15

Wersja 2.15.6 (build 2.15.5.20.10.22)

Moduł powiadomień

 • poprawki w wysyłaniu wiadomości email,

Interfejs www

 • poprawki przy tworzeniu szybkich linków,

 • poprawki w wyświetlaniu obiektów i czujników w widoku urządzeń astozi,

 • drobne poprawki w interfejsie www,

Moduł zarządzania systemem

 • niemożliwe było usunięcie historii pomiarów z danego czujnika.

Wersja 2.15.5 (build 2.15.5.20.10.12 - wycofana)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w zarządzaniu konfiguracją urządzeń astozi,

Interfejs www

 • poprawki przy wyświetlaniu interfejsu na urządzeniach mobilnych,

 • poprawki w sortowaniu danych w tabelach oraz polach wyboru,

 • poprawki w wydajności przy wyświetlaniu wykresów,

 • poprawki w opisach statusów usług,

 • poprawki w odświeżaniu podstron,

Moduł wizualizacji

 • domyślne wyświetlanie wykresu z ostatniego dnia dla wykresu czujnika,

 • poprawki w pozycjonowaniu obiektów na mapach,

 • poprawki w wyświetlaniu statusów zgrupowanych znaczników na mapach,

 • poprawki w wyborze zakresu dla wykresów,

 • poprawki w wyświetlaniu map ciepła,

Moduł alarmowy

 • poprawki w sterowaniu wyściami,

 • poprawki w wydajności modułu alarmowego,

Moduł powiadomień

 • poprawki w analizie statusów wysyłania wiadomości email do zewnętrznych serwerów SMTP,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki związane z zarządzeniem obiektami,

 • poprawki w zarządzaniu progami alarmowymi,

Moduł integracji

 • poprawki w synchronizacji czasów pomiędzy urządzeniami astozi.

Wersja 2.15.4 (build 2.15.4.20.05.29)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami HWGroup - (SNMP Trap),

Moduł wizualizacji

 • poprawki w wizualizacji map globalnych,

 • poprawki przy umieszczeniu obiektów na mapach,

 • poprawki w szybkich widokach,

Moduł powiadomień

 • poprawki w funkcjonalności harmonogramów,

 • poprawiono komunikację z serwerami poczty SMTP,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w obsłudze trybu aktualizacji off-line,

 • poprawki w wydajności wewnętrznych usług systemowych.

Wersja 2.15.3 (build 2.15.3.20.05.18)

Moduł agregacji danych

 • poprawki wydajności w module agregacji danych,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami astozi,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami po protokole SNMP,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami HWGroup,

Interfejs www

 • poprawki w pokazywaniu informacji o histerezie w widoku czujnika,

 • ujednolicenie kolejności wyświetlania czujników w obiekcie w róznych widokach,

 • poprawki w obsłudze przeglądarki Firefox,

 • poprawki w pokazywaniu pomiarów z czujników,

 • poprawki w pozycjonowaniu obiektów na mapach,

 • poprawki w wyświetlaniu statusów usług,

 • poprawiono błędy przy wyświetlaniu obiektów,

 • poprawki w wyświetlaniu wartości czujników na mapach,

 • poprawki w wyświetlaniu wykresów czujników na obiektach,

 • zablokowano możliwość usunięcia domyślnej lokalizacji,

 • poprawki w działaniu slajderów,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w wizualizacji map globalnych,

 • poprawki w wizualizacji map lokalnych,

 • poprawki w wizualizacji wykresów per typ czujnika,

 • poprawki w szybkich widokach,

 • poprawki w wizualizacji progów alarmowych na poziomie czujnika,

Moduł powiadomień

 • poprawki w funkcjonalności harmonogramów,

 • poprawiono komunikację z serwerami poczty SMTP,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w tworzeniu grup,

 • poprawiono błędy pojawiające się przy przenoszeniu czujników pomiędzy obiektami,

 • poprawiono komunikację pomiędzy modułami systemu,

 • poprawki w procedurze przywracania systemu do poprzedniej wersji,

Moduł sterowania

 • poprawki w integracji z urządzeniami firmy astozi.

Wersja 2.15.2 (build 2.15.1.20.04.02)

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono wydajność obsługi połączeń sieciowych,

 • zoptymalizowano wykorzystanie przestrzeni dyskowej na potrzeby danych pomiarowych,

Moduł powiadomień

 • poprawiono obsługę urządzeń typu „Slow Devices”,

 • naprawiono błąd w obsłudze statusów z wieloma TARPami podłączonymi do czujnika,

Interfejs www

 • poprawiono obsługę aktualizacji danych w widgetach czujników,

 • poprawiono błąd przy dodawaniu grup kontaktów,

 • poprawiono błąd przy usuwaniu urządzeń,

 • poprawiono błąd ze znikającym polem SensorID w konfiguracji sensora,

Moduł agregacji danych

 • poprawiono obsługę filtrów i offsetu dla czujników,

 • poprawiono obsługę rekonfiguracji połączeń do urządzeń firmy astozi.

Wersja 2.15.1 (build 2.15.1.20.02.06)

Interfejs www

 • poprawka w wykonywaniu operacji na grupach,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w wyświetlaniu na mapach błędnych wartości pomiarowych.

Wersja 2.15 (build 2.15.0.20.01.28)

Moduł agregacji danych

 • poprawka w obsłudze błędnych danych pomiarowych,

 • poprawki w podsystemie agregacji danych,

 • poprawki w module Szybkiego Podglądu dla protokołu Modbus,

 • poprawki w obsłudze urządzeń firmy astozi z serii EDGE,

 • poprawki w badaniu dostępności urządzeń za pomocą protokołu PING,

Moduł powiadomień

 • drobne poprawki w obsłudze zdarzeń alarmowych,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w zarządzaniu obiektami,

 • poprawki w wydajności interfejsu API,

 • poprawki w wewnętrznej usłudze watchdog,

 • poprawki w module zapisu logów i zdarzeń,

Interfejs www

 • zmniejszono liczbę żądań danych z interfejsu www do API,

 • ulepszone wyświetlanie danych pomiarowych,

 • poprawiono odświeżanie interfejsu przy odświeżaniu strony przez przeglądarkę przy korzystaniu z odnośnika,

 • poprawki w interfejsie www,

Moduł integracji

 • poprawki w udostępnianiu danych przez protokół Modbus,

Moduł powiadomień

 • poprawki w algorytmie badania dostępności obiektów i urządzeń,

Moduł sterowania

 • poprawki w obsłudze polityk sterowania,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w obsłudze daty na wykresach,

 • poprawki w wizualizacji danych serwisowych dla urządzeń astozi,

 • poprawki w kolorowaniu wykresów,

 • poprawki w obsłudze dynamicznego skalowania wykresów w zależności od wybranego okresu czasu.

Wersja 2.14

Wersja 2.14 (build 2.14.0.19.11.04)

Moduł agregacji danych

 • poprawka w obsłudze błędu „hostname resolve error”,

 • ulepszono reagowanie podsystemu agregacji danych na zmiany parametrów urządzeń,

 • ulepszona współpraca z urządzeniami firmy astozi,

 • poprawki w podsystemie agregacji danych,

Moduł powiadomień

 • drobne poprawki w obsłudze zdarzeń alarmowych,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w zarządzaniu urządzeniami,

 • poprawki w wydajności interfejsu API,

 • ulepszono proces aktualizacji,

Interfejs www

 • ulepszone wyświetlanie danych pomiarowych,

 • poprawki w interfejsie www,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w obsłudze kamer,

 • poprawki w obsłudze map.

Wersja 2.13 (build 2.13.19.10.04)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze urządzeń HWGroup,

 • zmiany w podsystemie pobierania danych z SNMP,

Moduł powiadomień

 • poprawka w konfiguracji wysyłki poczty przez smart-hosta,

 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w obsłudze ról konserwatora i operatora,

 • ujednolicenie nazw alarmów,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w zarządzaniu grupami,

 • poprawki w wewnętrznej usłudze watchdog,

 • poprawki w silniku systemu,

 • poprawki w exporcie danych,

 • poprawki w tworzeniu kopii zapasowej,

 • poprawki w rekonfiguracji sieci,

 • poprawki w usłudze zdalnego supportu,

 • poprawki w zarządzaniu obiektami,

 • poprawki w module licencjonowania,

Interfejs www

 • poprawki w wizualizacji interfejsu na różnych typach urządzeń,

 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w konfiguracji obiektów,

 • drobne poprawki w interfejsie www,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w slajderze,

 • poprawki w tworzeniu miniaturek map,

 • poprawki w wizualizacji statusów alarmowych na mapach,

 • poprawki w tworzeniu map ciepła.

Wersja 2.12

Wersja 2.12.1 (build 2.12.1.19.06.27)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w narzędziu Fast Preview dla protokołu Modbus,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawna obsługa znaków specjalnych w nazwach typów czujników,

Moduł wizualizacji

 • poprawki przy tworzeniu przestrzennych map ciepła.

Wersja 2.12 (build 2.12.19.05.29)

Moduł wizualizacji

 • poprawki w wyświetlaniu jednostek w widokach czujników,

 • poprawki w wizualizacji statusów na mapach.

Wersja 2.11

Wersja 2.11.4 (build 2.11.4.19.02.01)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze liczników,

 • poprawki w obsłudze pułapek SNMP,

Moduł powiadomień

 • poprawki w obsłudze alarmów dla urządzeń astozi,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w stabilności usług wewnętrznych systemu,

 • poprawki w obsłudze licencji oraz wygaśnięcia wsparcia do systemu,

Interfejs www

 • poprawienie błędnego wyświetlania ilość aktualnych alarmów na głównym ekranie,

 • poprawki w wizualizacji naładowania baterii dla urządzeń astozi SMART-SENSOR-ISM,

Wersja 2.11.3 (build 2.11.3.18.04.22)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w wydajności podsystemu agregacji danych,

Wersja 2.11.2 (build 2.11.2.18.04.04)

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w procedurze aktualizacji systemu,

 • poprawki w module aktywacji systemu,

 • poprawki w usłudze watchdog,

 • poprawki w obsłudze urządzeń proxy,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze protokołu SNMP v3,

Moduł powiadomień

 • poprawki w obsłudze kolejek wiadomości do wysłania,

Interfejs www

 • poprawki w tłumaczeniu interfejsu,

 • poprawki podczas dodawania szybkich linków i slajdów,

 • poprawki w obsłudze ekranów o niskiej rozdzielczości,

Wersja 2.11.1 (build 2.11.1.18.03.13)

Moduł powiadomień

 • poprawki w wyłączaniu powiadomień dla poszczególnych czujników w obiektach,

Wersja 2.11 (build 2.11.0.18.02.25)

Moduł zarządzania systemem

 • wydłużenie przechowywania wewnętrznych kopii zapasowych,

 • poprawki w zakresie obsługi połączeń sieciowych,

Moduł powiadomień

 • poprawki w zakresie konfiguracji powiadamiania za pomocą zewnętrznego serwera poczty (smart host),

Interfejs www

 • poprawki w zakresie wyświetlania alarmów dla obiektu,

 • przyspieszenie działania interfejsu w zakresie pobierania danych o pomiarach,

 • poprawki w zakresie wyświetlania czujników w obiekcie,

 • poprawki w działaniu interfejsu WWW na przeglądarce IE11,

Wersja 2.10

Wersja 2.10.3 (build 2.10.3.17.11.20)

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w działaniu usługi wsparcia zdalnego,

 • poprawki w obsłudze urządzeń astozi proxy,

 • poprawki w działaniu funkcji rollback,

Moduł powiadomień

 • poprawki w obsłudze włączania i wyłączania czujników / obiektów / źródeł danych,

Moduł wizualizacji

 • drobne poprawki w module generowania przestrzennych map ciepła,

Interfejs www

 • drobne poprawki w interfejsie przedstawiającym dane czujników,

 • drobne poprawki w interfejsie pokazującym analizę ASHRAE,

Wersja 2.10.2 (build 2.10.2.17.10.20)

Moduł wizualizacji

 • krytyczna poprawka związana z wyświetlaniem wykresów oraz czasowych map ciepła,

Interfejs www

 • poprawki przy konfiguracji i wyświetlaniu map,

Wersja 2.10.1 (build 2.10.1.17.10.09)

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w zapisie wewnętrznych logów systemowych,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze protokołu SNMP (Trap),

Moduł powiadomień

 • poprawki w procesie przenoszenia sensorów pomiędzy obiektami,

Moduł integracji

 • poprawki w udostępnianiu danych za pomocą protokołu SNMP,

Interfejs www

 • poprawki w procesie przenoszenia sensorów pomiędzy obiektami,

 • poprawki w konfiguracji sensorów,

 • poprawki w wizualizacji zmian statusów dla wejść binarnych,

 • poprawki w wyświetlaniu danych kontaktów w grupie,

Wersja 2.10 (build 2.10.17.09.28)

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w procedurze uruchamiania systemu,

 • poprawki w procedurze aktualizacji,

 • poprawki w zarządzaniu obiektami,

 • poprawki w module zarządzania licencjami,

 • poprawki w wewnętrznych mechanizmach wykonywania kopii zapasowych,

 • poprawki w zarządzaniu logami systemowymi,

 • poprawki w module zdalnego wsparcia,

 • poprawki w usługach systemowych,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze protokołu Modbus/TCP,

 • poprawki w obsłudze protokołu SNMP,

 • poprawki w obsłudze podsystemu indywidualnego powiadamiania,

 • przyspieszenie pobierania danych z czujników w reakcji na zmiany parametrów,

 • poprawki w kompatybilności z produktami firmy HWGroup,

 • ulepszona obsługa błędów podczas obsługi zewnętrznych urządzeń,

 • poprawki w obsłudze instalacji systemONE z zbudowanym modułem komunikacji z urządzeniami SMART-SENSOR-ISM,

Moduł powiadomień

 • poprawki w podsystemie indywidualnego powiadamiania,

 • poprawki w obsłudze parametru histerezy,

 • poprawki w obsłudze pomiarów o wartości ERROR VALUE,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w tworzeniu przestrzennych map ciepła,

 • przyspieszenie generowani i wyświetlania wykresów,

Moduł integracji

 • poprawki w exporcie danych do formatu CSV,

Interfejs www

 • poprawki w wyświetlaniu panelu na urządzeniach mobilnych,

 • poprawki w wizualizacji przestrzennych i czasowych map ciepła,

 • poprawki w wyświetlaniu obiektów o dużej liczbie czujników,

 • poprawki w obsłudze parametru Options w konfiguracji wykresów, map ciepła itp.,

 • poprawki w wyświetlaniu okna edycji czujnika oraz obiektu,

 • poprawki w oknie konfiguracji urządzeń zewnętrznych,

 • poprawki w wyświetlaniu opcji dla wyłączonych obiektów,

 • poprawki w obsłudze liczb zmiennoprzecinkowych z separacją przecinkiem,

 • poprawki w wyświetlaniu opcji powiązanych z licencjami,

 • poprawki do wyświetlania danych po filtrowaniu parametrów wyświetlania,

 • poprawki w widokach QuickView,

 • poprawki w zarządzaniu kontaktami.

Wersja 2.9

Wersja 2.9 (build 2.9.17.06.01)

Moduł zarządzania systemem

 • polepszono zarządzanie logami typu debug,

 • polepszono pracę modułu CEIP w zakresie wielkości i rodzaju przesyłanych danych,

 • zwiększono wydajność wewnętrznej bazy danych,

 • poprawiono procedurę wykonywania kopii zapasowej konfiguracji systemu,

 • podczas uruchamiania system pokazuje jaki jest etap uruchamiania usług,

 • ulepszono pracę wbudowanego watchdoga,

 • ulepszono współpracę z urządzeniami astozi z serii SMART,

 • zwiększono wydajność i stabilność wewnętrznych mechanizmów zarządzania obiektami,

Moduł agregacji danych

 • zwiększono wydajność i stabilność usługi agregacji danych w zakresie obsługi protokołów ping, snmp, tcp,

 • ulepszono zakres i dokładność wyświetlanych danych w zakładce alarmów,

Moduł powiadomień

 • zmniejszono do 5 minut częstotliwość ponawiania wysłania powiadomienia w przypadku błędu wysłania,

 • zabezpieczono system przed wysyłaniem powiadomień do pustych adresatów,

 • dodano do logów identyfikator / potwierdzenie otrzymania powiadomienia z zewnętrznego systemu,

 • do powiadomień dodano dodatkowe informacje m.in. jednostka,

Moduł wizualizacji

 • zwiększono wydajność i stabilność usługi generującej przestrzenne map ciepła,

 • poprawiono wyświetlanie wykresów zgodności z zaleceniami ASHRAE,

Interfejs www

 • zwiększono wydajność i stabilność interfejsu www w zakresie m.in obsługi obiektów, map,

 • ulepszono wyświetlanie map jako quickLinki,

 • drobne poprawki i literówki,

Wersja 2.8

Wersja 2.8.5 (build 2.8.17.02.14-0)

Moduł wizualizacji

 • poprawki w module tworzenia przestrzennych map ciepła,

 • wprowadzono poprawki przy wczytywaniu historii alarmów,

Moduł zarządzania systemem

 • po restarcie gatewaya, supportDaemon nie resetował statusu połączenia na wyłączony,

Wersja 2.8.4 (build 2.8.17.02.13-0)

Moduł powiadomień

 • poprawka w obsłudze zewnętrznych bramek SMS,

 • poprawienie reakcja modułu powiadomień na pusty adres email oraz pusty numer telefonu,

 • zwiększenie poziomu logowania zdarzeń związanych z wysyłkami wiadomości SMS,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w module tworzenia przestrzennych map ciepła,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w module agregacji danych z urządzeń SMART-SENSOR-ISM,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawka zapobiegająca błędnemu automatycznemu tworzeniu urządzeń typu external device,

Wersja 2.8.3 (build 2.8.17.02.02-0)

 • poprawka naprawiająca błąd uniemożliwiający wysyłanie powiadomień sms za pośrednictwem sprzętowych bramek SMS,

Wersja 2.8.2 (build 2.8.17.01.26-0)

 • poprawka naprawiająca błąd uniemożliwiający inicjalizację nowy urządzeń z serii SMART-MOTE-ETH,

Wersja 2.8.1 (build 2.8.16.12.26-0)

 • krytyczna poprawka naprawiająca błąd uniemożliwiający wysyłanie powiadomień drogą email,

Wersja 2.8 (build 2.8.16.12.18-0)

 • poprawiona ogólna wydajność systemu,

 • ulepszona konfiguracja pozycjonowania obiektów na mapach,

 • poprawki w interfejsie www,
  • poprawki w exporcie danych do pliku CSV,

 • rozwiązanie problemów występujących w specyficznych przypadkach/sytuacjach,
  • brak możliwości dodania grupy,

  • brak możliwości usunięcia alarmów dla sensora,

  • brak generowania przestrzennych map ciepła,

  • brak możliwości wykonania kopii plików konfiguracyjnych,

  • konieczność dwukrotnej zmiany typu sensora przy jego tworzeniu,

  • błąd wyświetlania wykresu ze zdefiniowanymi wartościami błędnymi,

 • ulepszona usługa agregacji danych,

 • ulepszona usługa obsługi alarmów,

 • ulepszona usługa obsługi notyfikacji,

 • ulepszone zarządzanie urządzeniami,

 • wydłużona statystyka obciążenia procesorów,

 • poprawki w procedurze aktywacji systemu i obsłudze licencji,

 • poprawka błędu przy operacji zamykania systemu (shutdown)

Wersja 2.7

Wersja 2.7 (build 2.7.16.10.30-0)

 • automatyczne odświeżanie panelu informacyjnego przy aktualizacji, restarcie systemu oraz zmianie adresu IP,

 • poprawki w exporcie danych do pliku CSV,

 • konfiguracja opcji widget’ów za pomocą okien typu popup,

 • pokazywanie stopnia zaawansowania wykonania asynchronicznych operacji tj. export plików itp.,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami typu SMART-PROXY,

 • poprawki w interfejsie konfiguracji wykresów,

 • poprawki we współpracy panelu systemu z przeglądarką Firefox w zakresie poprawnego wyświetlania daty,

 • poprawki w obsłudze konfiguracji adresów email w kontaktach.

Wersja 2.6

 • optymalizacja wydajności modułu agregacji danych,

 • optymalizacja wydajności modułu integracji danych (agent SNMP),

 • optymalizacja wydajności modułu agregacji danych (pobierania danych z zewnętrznych źródeł za pomocą protokołu SNMP),

 • przyspieszenie procedur uruchamiania systemu,

 • poprawki w interfejsie.

Wersja 2.5

 • dodanie wykresów całkowitego obciążenia CPU oraz zużycia CPU przez poszczególne serwisy wewnętrzne,

 • poprawki w module agregacji danych (z wykorzystaniem protokołu SNMP),

 • poprawki w module integracji (agent SNMP),

 • poprawki w interfejsie.

Wersja 2.3

 • ulepszenia przy tworzeniu przestrzennych map ciepła,

 • ulepszenia w interfejsie www.

Wersja 2.2

 • ulepszenia w zakresie skalowania widgetów,

 • poprawki w tworzeniu czasowych map ciepła.