Ulepszenia

Sekcja przedstawia najważniejsze ulepszenia w poszczególnych wersjach systemu.

Wersja 2.21

Wersja 2.21.1 HF1 (build 2.21.1.23.10.08)

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Wersja 2.21.1 (build 2.21.1.23.09.21)

Moduł alarmowy

 • dodano możliwość wprowadzania aktywności do zarejestrowanych zdarzeń

Moduł raportowy

 • dodano obsługę wyświetlania aktywności do zarejestrowanych zdarzeń

Moduł agregacji danych

 • dodano obsługe urządzeń z linii SMART-MOTE-WIFI

Moduł wizualizacji

 • dodano wyświetlanie wykresów historycznych po najechaniu na element mapy

 • dodano możliwość podmiany tła mapy

 • dodano możliwość wyświetlania wykresów dla typów danych: binarnych oraz stanowych

Moduł zarządzania systemem

 • dodano automatyczny export danych i konfiguracji

 • dodano logi audytowe ( audit trail ) dla operacji modyfikacji kontaktów oraz grup kontaktów

Wersja 2.21 (build 2.21.23.03.17)

Moduł alarmowy

 • dodano informacje o grupie i lokalizacji dla zdarzeń dot. obiektów/czujników

 • dodano filtrowanie alarmów po zakresie dat

Moduł raportowy

 • dodanie opcji pokazywania alarmów na wykresie i w tabeli danych

 • dodanie opcji wyboru typu zdarzeń w raporcie zdarzeń

 • nazwa pliku zawiera zakres dat, których dotyczy raport

Moduł agregacji danych

 • dodanie informacji o historii błędów odczytu do zrzutów debug urządzeń

 • dodanie wyświetlanie numerów seryjnych sond podłączonych do urządzeń smart-sensor

Moduł wizualizacji

 • dodanie funkcjonalności szybkich odnośników do grup wykresów

 • dodano podgląd plików graficznych

Wersja 2.20

Wersja 2.20.2 (build 2.20.2.23.02.03)

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Wersja 2.20.1 (build 2.20.1.22.12.23)

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Wersja 2.20 (build 2.20.22.12.03)

Moduł integracji

 • dodano obsługę nowej linii czujników bezprzewodowych firmy astozi SMART-MOTE-LR,

 • dodano narzędzie Szybki Podgląd do wykonywania operacji get/walk za pomocą protokołu SNMP,

 • dodano możliwość konfiguracji szablonów OID dla urządzeń typu SNMP,

 • dodano szablony OID dla niektórych urządzeń firm APC, Eaton, Emerson, Delta,

 • dodano obsługe czujników z sondami THP firmy astozi (temperatura, wilgotność, ciśnienie)

 • dodano obsługę nowych typów danych związanych z pozycjonowaniem GPS,

Interfejs www

 • dodano możliwość duplikowania styli,

Moduł wizualizacji

 • dodano opcję ukrywania czujników w obiekcie,

 • dodano opcję dynamicznej zmiany pozycji markera na mapie globalnej,

Moduł zarządzania systemem

 • dodano możliwość exportu danych typu debug z kilku podsystemów.

Wersja 2.19

Wersja 2.19.2 (build 2.19.2.22.03.08)

Moduł wizualizacji

 • dodano możliwość wielokrotnego umieszczania tego samego obiektu na tej samej mapie,

Moduł zarządzania systemem

 • dodano możliwość monitoringu stanu serwera za pomocą protokołu SNMP,

Wersja 2.19.1 (build 2.19.1.21.12.24)

Moduł zarządzania systemem

 • dodano możliwość sprawdzania logów przez administratorów lokalizacji.

Wersja 2.19 (build 2.19.21.11.30)

Interfejs www

 • nowe tłumaczenia,

Moduł powiadomień

 • automatyczne dodawanie lokalizacji do nowo tworzonego kontaktu,

 • dodano możliwość konfiguracji typu powiadomienia w grupach,

Moduł agregacji danych

 • dodano funkcjoanlnalość detekcji nieprawidłowych odczytów z urządzeń snmp (fault detection),

 • ulepszono obsługe urządzeń za pomocą protokołu Modbus/TCP,

Moduł wizualizacji

 • dodano opcję klonowania map,

Moduł zarządzania systemem

 • ulepszono procedurę weryfikacji certyfikatów SSL.

Wersja 2.18

Wersja 2.18.1 (build 2.18.1.21.08.31)

Moduł agregacji danych

 • możliwość kopiowania danych pomiarowych pomiędzy czujnikami,

Wersja 2.18 (build 2.18.21.08.13)

Moduł powiadomień

 • dodano obsługę funkcjonalności „Ring the number” dostępnej w urządzeniach HWg-SMS,

 • dodano obsługę powiadomień dźwiękowych.

Wersja 2.17

Wersja 2.17.1 (build 2.17.1.21.06.29)

Moduł integracji

 • ulepszenia w obsłudze urządzeń astozi,

Moduł wizualizacji

 • dodanie możliwości wyłączenia klastrowania znaczników na mapie globalnej,

Moduł powiadomień

 • pokazywanie lokalizacji do których podłączone są kontakty,

Moduł alarmowy

 • ulepszenia w funkcjoanlności Control Room.

Wersja 2.17 (build 2.17.21.05.19)

Moduł integracji

 • dodanie opcji wyświetlania statusu dostepności urządzeń,

 • pokazywanie statusu podłączenia urządzeń firmy astozi,

Interfejs www

 • pokazywanie aktualnych informacji o Planach Akcji (TARP),

Moduł raportowy

 • dodanie opcji exportu danych do plików CSV,

Moduł wizualizacji

 • dodanie informacji o lokalizacji i grupie w widoku szybkiego podglądu,

 • możliwość zmiany kolejności wyświetlania czujników w obiekcie,

Moduł powiadomień

 • dodanie obsługi ukrytych modułów SMS firm trzecich,

 • dodano możliwość wyboru domyślnego szablonu wysyłania email oraz SMS,

Moduł zarządzania systemem

 • dodanie funkcjonalności blokady zmiany hasła przez użytkownika,

 • na ekranie startowym dodano informację o ilości zużytych licencji,

Moduł alarmowy

 • dodano funkcjonalność ControlRoom.

Wersja 2.16

Wersja 2.16.1 (build 2.16.1.21.02.22)

Moduł raportowy

 • zwiększono częstotliwość pokazywania statusu tworzenia raportu,

 • dodano sortowanie obiektów w raportach,

Moduł wizualizacji

 • dodano możliwość uploadu własnych plików do wykorzystania w stylach,

 • dodano możliwość podmiany map,

Moduł zarządzania systemem

 • dodano pokazywanie statusu podłączenia urządzeń astozi.

Wersja 2.16 (build 2.16.21.01.20)

Interfejs www

 • zmiany w menu,

Moduł raportowy

 • dodano raporty statusowe,

 • wprowadzono podgląd raportów on-line,

Moduł wizualizacji

 • dodano edytor styli opisów wyświetlanych na mapach,

 • ulepszono export wykresów,

Moduł zarządzania systemem

 • rozbudowano system nadawania uprawnień i ról w systemie,

 • zaktualizowano biblioteki systemowe.

Wersja 2.15

Wersja 2.15.6 (build 2.15.5.20.10.22)

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Wersja 2.15.5 ( build 2.15.5.20.10.12 - wycofana )

Moduł agregacji danych

 • zwiększenie wydajności podsystemu zbierania danych za pomocą SNMP,

Moduł powiadomień

 • rozbudowa szablonów SMS oraz email,

Moduł zarządzania systemem

 • dodano grupy obiektów jako element lokalizacji.

Wersja 2.15.4 ( build 2.15.4.20.05.29 )

Moduł wizualizacji

 • dodanie styli wyświetlania mapy globlanej,

Moduł powiadomień

 • zwiększenie szczegółów logowania komunikacji z zewnętrznymi serwerami poczty,

Wersja 2.15.3 (build 2.15.3.20.05.18)

Moduł agregacji danych

 • dodano parametry timeout i retry dla urządzeń firmy astozi,

Interfejs www

 • dodano opcje duplikowania wpisów konfiguracyjnych urządzeń,

 • dodano wskaźnik przeładowania mapy w widokach,

Moduł wizualizacji

 • dodano nowe pokazywania pomiarów na mapach (wartości w poziomie, ukrywania znacznika, wyświetlanie samej wartości pomiaru, wyświetlanie nazwy grupy)

Moduł powiadomień

 • dodano pola wartości minimalnych i maksymalnych dla typów czujników,

Moduł zarządzania systemem

 • uzupełniono informacje dot. zajętości indexów w bazie danych,

 • zwiększono wydajność systemu w zakresie zarządzania obiektami,

 • wprowadzono aktualizacje off-line.

Wersja 2.15.2 (build 2.15.1.20.04.02)

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Wersja 2.15.1 (build 2.15.1.20.02.06)

Moduł powiadomień

 • dodano możliwość wyłączenia logowania zdarzeń z podsystemu notyfikacji,

Interfejs www

 • optymalizacja w zakresie wyświetlania map.

Wersja 2.15 (build 2.15.0.20.01.28)

Moduł agregacji danych

 • dodano możliwość importu danych z pliku CSV,

 • dodano możliwość wyboru czasu przechowywania danych dla obiektu (domyślnie 5 lat),

 • dodano obsługę harmonogramów dla pobierania danych (możliwość tworzenia planów konserwacji urządzeń pomiarowych – wybór czujnik, obiekt, urządzenie pomiarowe),

Moduł raportowy

 • możliwość tworzenia raportów dla wybranych czujników za zadany okres czasu oraz wysyłanie ich drogą email do zdefiniowanych użytkowników,

Interfejs www

 • zmieniono nazwę menu Źródła na Urządzenia,

 • zmieniono wyświetlanie danych z widget’ów na dane tabelaryczne,

Moduł wizualizacji

 • dodano opcję analizy danych za pomocą zagregowanych wykresów wraz z opcjami filtracji,

 • dodano opcję zbiorczego wyświetlania wykresów dla całego obiektu,

Moduł powiadomień

 • dodano opcję tworzenia szablonów wiadomości,

 • rozbudowano obsługę harmonogramów dla powiadomień (możliwość z definiowania początku i końca działania harmonogramu),

 • rozbudowano opcje konfiguracji powiadomień dla grup obiektów,

 • dodano opcję histerezy dla uproszczonych powiadomień dla grup,

Moduł zarządzania systemem

 • dodano przyciski restartu usług wewnętrznych systemu.

Wersja 2.14

Wersja 2.14 (build 2.14.0.19.11.04)

Moduł agregacji danych

 • dodanie pamięci podręcznej dla pomiarów,

Interfejs www

 • dodanie możliwości podawania nazwy przy tworzeniu obiektów i innych elementów,

Moduł wizualizacji

 • dodanie możliwości włączania i wyłączania szybkich linków, widoków z kamer, przycisków,

 • dodano możliwość tworzenia akcji zewnętrznych jako element map do wykonywania akcji sterujących,

Moduł zarządzania systemem

 • dodano opcję automatycznego przekierowywania na https,

 • dodano automatyczne usuwania logów typu debug,

 • dodano opcję tworzenia certyfikatów self-signed.

Wersja 2.13

Wersja 2.13 (build 2.13.19.10.04)

Moduł agregacji danych

 • dodanie obsługi nowego protokołu komunikacyjnego dla urządzeń firmy astozi z linii SMART oraz EDGE,

 • dodanie parametrów opóźnienia oraz ponawiania dla trybu wolnego urządzenia,

Interfejs www

 • dodanie możliwości tworzenia zakładek bezpośrednio do podstron z obiektami i źródłami,

Moduł wizualizacji

 • dodanie możliwości tworzenia linków na mapach do zewnętrznych adresów internetowych,

 • dodanie obsługi kamer jako dynamicznych podkładów do map,

 • dodano edytor względnych współrzędnych dla obiektów,

Moduł zarządzania systemem

 • dodano możliwość wgrania własnego certyfikatu SSL.

Wersja 2.12

Wersja 2.12.1 (build 2.12.1.19.06.27)

Moduł agregacji danych

 • dodanie obsługi polskich znaków w nazwach czujników - współpraca z HWGroup / SNMP,

Moduł powiadomień

 • dodano stan jako możliwy typ czujnika,

Moduł wizualizacji

 • dodano opcję wyboru pozycji ramki z informacjami na widoku mapy,

 • interpretacja rozszerzeń EXIF w zakresie obrotu obrazka przy ładowaniu podkładów map,

 • możliwość tworzenia własnych nazw szybkich linków,

Wersja 2.12 (build 2.12.19.05.29)

Moduł agregacji danych

 • przyspieszenie pobierania danych z protokołu Modbus/TCP,

Interfejs www

 • nowy widok wykresów w obiektach,

Moduł wizualizacji

 • dodanie opcji wyświetlania trendów na wykresach w obiektach,

Moduł zarządzania systemem

 • możliwość tworzenia linków URL do poszczególnych obiektów,

Wersja 2.11

Wersja 2.11.4 (build 2.11.4.19.02.01)

Moduł agregacji danych

 • przyspieszenie obsługi SNMP-TRAP,

Interfejs www

 • zmieniony układ wyświetlania sensorów w obiektach,

Moduł wizualizacji

 • możliwość tworzenia aktywnych obszarów w widokach (szybkie linki) w celu przekierowania do innych widoków.

Wersja 2.11.3 (build 2.11.3.18.04.22)

Moduł wizualizacji

 • możliwość tworzenia aktywnych obszarów w widokach (szybkie linki) w celu przekierowania do innych widoków.

Wersja 2.11.2 (build 2.11.2.18.04.04)

Brak ulepszeń

Wersja 2.11.1 (build 2.11.1.18.03.13)

Brak ulepszeń

Wersja 2.11 (build 2.11.0.18.02.25)

Moduł integracji

 • dodanie opcji exportu wykresów do plików CSV oraz XLS,

Moduł zarządzania systemem

 • dodanie polskiej wersji językowej,

 • dodanie możliwości usuwania niepotrzebnych plików za pomocą konsoli,

Moduł agregacji danych

 • dodanie wsparcia dla urządzeń które są dostępne poprzez sieć komputerową o niskiej przepustowości lub wolno przesyłają dane pomiarowe,

Moduł powiadomień

 • dodanie możliwości wyłączania powiadomień dla pojedynczych sensorów w obiektach,

 • szybki dostęp do kontaktów skojarzonych z obsługą danego czujnika,

Interfejs www

 • dodanie opcji dźwiękowego i wizualnego powiadomienia o alarmach.

Wersja 2.10

Wersja 2.10.3 (build 2.10.3.17.11.20)

Moduł powiadomień

 • dodanie do kontaktów ról „maintenance” oraz „operator”.

Wersja 2.10.2 (build 2.10.2.17.10.20)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.10.1 (build 2.10.1.17.10.09)

Moduł integracji

 • poprawki w wydajności usługi SNMP oraz Modbus,

Interfejs www

 • ulepszona konfiguracja udostępniania danych z wykorzystaniem protokołu SNMP oraz Modbus.

Wersja 2.10 (build 2.10.17.09.28)

Moduł zarządzania systemem

 • dodanie ekranu startowego „What’s new”,

 • pokazywanie daty zakończenie wsparcia,

Moduł agregacji danych

 • możliwość ręcznego wymuszenia pobrania danych z czujników,

 • możliwość filtracji pomiarów zarówno w trybie filtracji wstępnej jak i filtracji pomiarów już wykonanych,

 • możliwość konfiguracji offset’u dla zbieranych danych na potrzeby prostej korekcji pomiarów,

 • ulepszona obsługa czujników podłączonych do urządzeń firmy HWGroup m.in obsługa dynamicznie pokazywanych czujników HWGroup,

 • dodano możliwość wyłączania zewnętrznych źródeł danych,

Moduł powiadomień

 • dodanie obsługi podsystemu indywidualnego powiadamiania dla urządzań SMART-SENSOR firmy astozi,

 • po ponownym uruchomieniu system powiadamia o aktualnych alarmach,

 • obsługa bramki SMS firmy HWGroup,

Moduł wizualizacji

 • dodanie opcji wyświetlania punktu rosy oraz wilgotności bezwzględnej dla urządzeń z serii SMART-SENSOR,

 • dodanie wykresu typu histogram,

 • wyświetlanie wykresu kompatybilności z zaleceniami ASHRAE z podziałem na grupy,

Interfejs www

 • obsługa zakładek w oknach konfiguracji parametrów,

 • dodanie pasku postępu podczas exportu danych,

Moduł sterowania

 • powiązanie polityk sterowani wyjściami z podsystemem indywidualnego powiadamiania,

 • obsługa polityk sterowania wyjściami,

 • obsługa grup wyjść,

 • obsługa urządzeń SNMP,

 • tworzenie i obsługa cykli włączania i wyłączania portów dla każdego typu zdarzenia osobno.

Wersja 2.9

Wersja 2.9 (build 2.9.17.06.01)

Moduł zarządzania systemem

 • rozbudowano listę operacji dostępnych przez konsolę, m.in. możliwość przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania,

 • pokazywanie daty zakończenia wsparcia,

 • system wyświetla dodatkowe informacje i operacje w zakładce statusu systemu,

Moduł agregacji danych

 • obsługa protokołu Modbus TCP,

 • obsługa opóźnień dla nawiązywanych połączeń TCP,

 • wydłużenie okresu przechowywania danych nowych obiektów do 10 lat wraz z opcją konwersji istniejących obiektów,

 • dodanie kategorii dla typów sensorów,

Moduł powiadomień

 • możliwość przypisania polityki powiadomień do poszczególnego sensora,

 • możliwość konfigurowania własnych statusów dla przekroczeń parametrów,

 • możliwość konfiguracji dolnych i górnych progów aktywacji alarmu, histerezy oraz wielkości zmian odczytywanego parametru dla którego nastąpi ponowienie powiadomienia,

 • obsługa systemu powiadomień za pomocą Trigger Action Response Plan (TARP) - obsługiwanie reguł aktywacji TARP, obsługa wielu polityk notyfikacji,

 • możliwość konfigurowania polityk powiadamiania – tj. opóźnienie wysłania powiadomienia, częstotliwość powtórnego powiadamiania o istniejących alarmach, obsługa grup kontaktów,

 • możliwość przypisywania kalendarza powiadomień do kontaktu,

Moduł wizualizacji

 • dodanie Slidera umożliwiającego automatyczne przełączanie widoków dostępnych za pomocą QuickLinks z wykorzystaniem konfigurowanego harmonogramu,

Interfejs www

 • nowy układ menu,

 • przenoszenie sensorów pomiędzy obiektami,

 • dodawanie do grupy z poziomu obiektu,

 • zmiana opisu unit type w sensor typ z float na numeric,

 • dodanie opcji display precission do sensorów,

 • dodano estymacje czasu zakończenia operacji o możliwym długim czasie wykonywania.

Wersja 2.8

Wersja 2.8.5 (build 2.8.17.02.14-0)

Moduł zarządzania systemem

 • dodano opcję resetu hasła do panelu z wykorzystaniem konsoli.

Wersja 2.8.4 (build 2.8.17.02.13-0)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.8.3 (build 2.8.17.02.02-0)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.8.2 (build 2.8.17.01.26-0)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.8.1 (build 2.8.16.12.26-0)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.8 (build 2.8.16.12.18-0)

Moduł zarządzania systemem

 • ulepszona procedura aktualizacji systemu związana z analizą poprawności połączenia z siecią Internet,

 • procedura rollback do poprzedniej wersji firmware,

 • możliwość uruchomienia trybu serwisowego (suport) przez serial / konsolę,

 • możliwość wzięcia udziału w programie rozwoju produktu systemONE (UWAGA: opcja domyślnie włączona),

 • podgląd kolejek aktualnie procesowanych alarmów i notyfikacji,

 • możliwość wybiórczego usuwania logów systemowych,

 • zmiana architektury usług wewnętrznych na technologię webserwisów, w celu przyspieszenia dostarczania nowych funkcjonalności w przyszłych wersjach systemu,

Moduł notyfikacji

 • możliwość wysyłania powiadomień za pomocą zewnętrznego serwera poczty,

Moduł agregacji danych

 • obsługa nowego typu urządzeń - general TCPIP,

Moduł wizualizacji

 • rozbudowanie zarządzania linkami – obsługa map oraz map ciepła,

 • export danych do pliku CSV na podstawie zaznaczenia na wykresie,

 • nazwy źródeł danych jako Obiekty zamiast: External sources oraz Motes,

 • grupowe zarządzanie elementami w listach.

Wersja 2.7

Wersja 2.7 (build 2.7.16.10.30-0)

 • wyświetlanie listy aktualnych alarmów,

 • pokazywanie zużycia dysku z podziałem na typy danych,

 • rozbudowa logowania zdarzeń systemowych o dodatkowe informacje,

 • rozbudowa logowania informacji w plikach typu debug,

 • dodanie exportu plików z informacjami typu debug,

 • dodanie szczegółowych informacji o wysłanych powiadomieniach drogą email,

 • zmiany w drzewie SNMP systemu – zmniejszenie stopnia zagnieżdżenia drzewa z informacjami.

Wersja 2.6

 • rebranding systemu dcms do systemONE,

 • dodanie opcji i procedury aktywacji produktu,

 • rozbudowanie licencji EULA o sekcje związaną z przetwarzaniem danych osobowych.

Wersja 2.5

 • dodanie elektronicznej akceptacji licencji EULA,

 • dodanie logów dla wysyłek powiadomień email oraz sms,

 • szybszy podgląd map ciepła z wykorzystaniem miniaturek.

Wersja 2.4

 • dodanie monitoringu usług wewnętrznych systemu,

 • dodanie obsługi sprzętowej bramki sms (producent SMSEagle).

Wersja 2.3

 • możliwość zdefiniowania typów wielkości mierzonych przez czujniki jako wielkości przestrzenne,

 • możliwość tworzenia nieregularnych obszarów dla których wyliczane są przestrzenne mapy ciepła,

 • oznaczanie pomarańczowym kolorem w menu z urządzeniami typu mote, urządzeń w których przewidywane jest wyczerpanie baterii,

 • definiowanie użytkowników, których wybór jest możliwy przez konfiguracji powiadomień z grupach,

 • dodanie opcji wyłączania wysyłania pułapek SNMP (Trap) do centralnego hosta zdefiniowanego na poziomie globalnym,

 • dodanie opcji wyłączania analizy pomiarów z danego czujnika (np. podczas awarii),

 • wyświetlanie alarmów dla grup z podziałem na typy czujników w okresie ostatniego tygodnia na głównym oknie systemu,

 • możliwość dynamicznej zmiany definicji pomiaru dla każdego czujnika w external source pomiędzy: pomiar (gauge), licznik (counter), zmiana (derivate),

 • możliwość dynamicznego dodawania i usuwania czujników w obiektach typu external source.

Wersja 2.2

 • dodanie lokalizacji grupującej mapy,

 • możliwość komentowania i potwierdzania alarmów,

 • dodanie definiowania własnych typów wielkości mierzonych,

 • dodanie pola producent dla urządzeń zewnętrznych,

 • możliwość przeglądania logów w widokach mote/external source oraz widoku czujników,

 • dodanie opcji sprawdzania dostępności urządzeń zewnętrznych (external devices) na podstawie: zapytań snmp o uptime oraz sprawdzania czasu odpowiedzi na odpowiedź ping.