Zarządzanie urządzeniem

_images/05_praca_z_urzadzeniem_konserwacja.png

W celu zarządzania urządzeniem należy przejść do menu Maintenance/Konserwacja w grupie menu Manage/Zarządzaj. Zostaną wyświetlone trzy panele:

Oprogramowanie:

przedstawia aktualną wersję oprogramowania oraz umożliwia jego aktualizację,

Konfiguracja:

umożliwia wykonania kopii zapasowej konfiguracji oraz ponowne jej wgranie,

Operacje:

umożliwia wykonanie operacji na urządzeniu.

Aktualizacja oprogramowania

Najnowsza wersja oprogramowania jest dostępna pod adresem:

https://github.com/astozi/firmware-for-astozi-devices/tree/master/SMART-LINE

Panel Firmware/Oprogramowanie pokazuje aktualną wersję oprogramowania urządzenia i pozwala na jego aktualizację.

W celu przeprowadzenia aktualizacji należy nacisnąć przycisk Choose file/Wybierz plik, następnie w oknie wybrać z dysku plik z firmware po czym zatwierdzić przyciskiem Open/Otwórz. Ostatnim krokiem jest wciśnięcie przycisku Upload/Załaduj w celu uruchomienia aktualizacji.

Uwaga: Proces aktualizacji oprogramowania może trwać do 5 minut, w zależności od ilości zmian w oprogramowaniu urządzenia.

Operacje na urządzeniu

Panel Operations zawiera m.in. następujące opcje:

Wyczyść logi:

usunięcie logów urządzenia,

Usuń historię:

usunięcie historii,

Przywrócenie ustawień fabrycznych:

reset konfiguracji urządzenia do wartości domyślnych,

Uruchom ponownie:

restart urządzenia.

Procedura uruchamiania i kody błędów

Podczas uruchamiania urządzenie sygnalizuje aktualny stan za pomocą trójkolorwej diody powiadomień. Procedura uruchamiania urządzenia przedstawia się następująco:

Kolor diody

Stan diody

Znaczenie

Opis błędu

1

Biały

1 mignięcie

inicjacja modułu zasilania

2

Czerwony

1 mignięcie

inicjacja modułu pamięci

1 długie mignięcie

wykonywana jest aktualizacja

5 krótkich mignięć

błąd odczytu z pliku firmware

6 krótkich mignięć

błąd inicjalizacji systemu plików

7 krótkich mignięć

błąd karty pamięci

3

Biały

miganie przez 10 sekund

możliwość użycia przycisku reset to defaults

4

Niebieski

1 mignięcie

inicjalizacja modułu komunikacji

Czerwony

1 mignięcie

Błąd w module komunikacji, np. błąd pobrania adresu z serwera DHCP

5

Zielony

1 mignięcie

inicjalizacja modułu czujników

Czerwony

1 mignięcie

Błąd w module czujników, np. brak czujnika

3

Biały

1 mignięcie

zakończenie procedury uruchomienia