Dostęp do danych

Dostęp do danych z ogólnych

Dane ogólne dotyczące wszystkich urządzeń podłączonych do danego konta są przedstawiane w widoku podsumowań/ogólnym.

Do widoku podsumowań można przejść klikając w ikonkę domku znajdującą się w lewym górnym rogu okna portalu.

_images/dashboard_dashboard_main.png

Widok podsumowań zawiera następujące informacje:

Ostatnie odczyty:
 sa to ostatnie odczyty przesłane przez zainicjalizowane i podłączone do portalu urządzenia/czujniki
Alarmy:wykres przedstawia procentowy udział czasu w jakim dany pomiar znajdował się poza wyznaczonymi progami granicznymi
Informacje o urządzeniach:
 zawiera listę wszystkich czujników wraz z czasami ich ostatnich kontaktów z portalem.

Do szczegółowych informacji można się przełączyć klikając podświetlający się wiersz w tabeli lub klikając w belkę z sekcji z Alarmami.

Dostęp do danych z urządzeń

Po utworzeniu urządzenia oraz przypisaniu go do organziacji, portal umożliwia dostęp do urządznia za pomocą menu z lewej strony.

Po wybraniu interesującego urządzenia pojawia się okno z aktualnymi pomiarami oraz historią z ostatniej doby.

_images/dashboard_device_graphs.png

Dane zawarte w oknie urządzenia są identyczne jak w urzadzeniu. Poszczególne sekcje odpowiedzialne za przedstawianie informacje o pomiarach z danej sondy pokazują:

typ wielkości fizycznej:
 np. temperatura, wilgotność
aktualny pomiar:
 wartość numeryczna pomiaru
aktualne progi alarmowe:
 aktualne progi alarmowe
ostatnia aktualizacja:
 datę wykonania pomiaru

Za pomocą przycisku Edytuj nazwę można zmienić nazwę danej sondy, uwzględniające np. jej fizyczne położenie, przykładowo: lodówka medyczna nr 1, górna strefa lodówki, szafa serwerowa.

Okresy w których były przekroczone wartości progowe są zaznaczane na czerwono.

_images/dashboard_device_graphs_fail.png

Wykresy historyczne

_images/dashboard_device_graphs_expand.png

Domyślny widok przedstawia dane historyczne z ostatnich 24 godzin. Przesunięcie kursora nad wykresem wyświetla wartość pomiaru w danym momencie w historii. Kliknięcie na wykres powoduje otwarcie nowego okienka pozwalającego wyświetlanie historii.

Po lewej stronie do wyboru są opcje:

przywrócenia widoku domyślnego:
 przywraca widok wykresu do domyślnego, zmiania ustawienia powiększenia oraz zakresu czasu
export do pliku CSV:
 exportu aktualnego widoku do pliku CSV
exportu do pliku XLS:
 exportu aktualnego widoku do pliku XLS

Po prawej stronie można wybrać okres dla jakiego wyświetlają się dane pomiarowe.

Dodatkowo, dla danego widoku, możliwe jest doprecyzowanie zakresu wyświelanych danych korzystając z dolnego wykresu. Poprzez zaznaczenie wybieramy interesujący nas interwał czasu.