Poprawki

Sekcja przedstawia najważniejsze poprawki w poszczególnych wersjach oprogramowania.

Wersja 1.5

Wersja 1.5.4

Moduł raportowy

 • poprawki w spolszczeniu raportów

 • poprawki w wyświetlaniu dat

 • poprawki w konfiguracji raportów

Moduł sterowania

 • poprawka w obsłudze polityk wyjściowych

Interfejs www

 • poprawienie obsługi przeglądarki Microsoft EDGE

Moduł zarządzania systemem

 • poprawka w logowaniu zdarzeń związanych ze zmianą adresu IP

 • poprawki w logowaniu zdarzeń w dziennikach

 • poprawiono działanie opcji Apply Changes

 • poprawino konfigurację sieciową usług wewnętrznych

Moduł obsługi obiektów

 • poprawki w obsłudze dodawania nowych obiektów

Moduł integracji

 • poprawiono współpracę pomiędzy urządzeniami w ramach ekosystemu produktów firmy astozi

Wersja 1.5.3

Moduł powiadomień

 • powiadomienia są wysyłane jednokrotnie nawet w przypadku pojawienia się kontaktu wielokrotnie w regule,

Interfejs www

 • poprawki w wyświetlaniu profili powiadomień,

 • poprawki w konfiguracji obiektów z ustawionym exportem do usunietego wczesniej połączenia typu external,

 • poprawki w tłumaczeniach,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono mechanizm rotowania logów systemowych,

Moduł obsługi obiektów

 • wyłączono domyślne pokazywanie odczytów z obiektów na panelu głównym,

 • poprawiono obsługę krzywych kalibracji w obiektach,

Moduł integracji

 • poprawki w obsłudze protokołu Modbus/TCP,

 • poprawka w obsłudze czujników 1wire,

Wersja 1.5.2

Moduł sterowania

 • poprawiono działanie reguł,

Interfejs www

 • poprawiono działanie interfejsu www w zakresie konfiguracji obiektów typu external,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono obsługę systemu plików,

 • poprawiono działanie opcji aktualizacji oprogramowania i konfiguracji,

 • poprawiono działanie opcji Apply Changes,

Moduł obsługi obiektów

 • poprawiono działanie obiektów typu virtual(compute).

Wersja 1.5.1

Moduł sterowania

 • poprawiono błąd przy zapisie modyfikacji reguły,

Moduł prezentacji

 • poprawiono drobne błędy w konfiguracji wyświetlaczy LED,

Moduł integracji

 • poprawiono obsługę danych tekstowych przy integracji z Microsoft Azure,

 • poprawiono błędy w komunikacji po protokole Modbus/TCP,

Interfejs www

 • poprawiono drobne błedy w interfejsie www,

Moduł raportowy

 • poprawiono drobne błędy przy tworzeniu raportów,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono procedurę zapisu i aktywacji zmienonej konfiguracji,

 • poprawiono logowanie błędów,

 • usprawniono wstępną konfigurację urządzenia,

 • poprawiono obsługę polskich znaków,

Moduł obsługi obiektów

 • dodano nowy typ funkcji obliczeniowej - funkcja statystyczna rozstęp,

Wersja 1.5.0

Moduł integracji

 • poprawiono obsługę wyświetlaczy LED,

 • poprawiono obsługe czujników podłączanych do szyny 1wire,

Interfejs www

 • drobne poprawki w interfejsie użytkownika,

 • poprawki w działaniu uprawnień do obiektów wirtualnych,

Moduł raportowy

 • drobne poprawki przy generowaniu raportów,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w obsłudze reguł styli dla widoków,

Moduł powiadomień

 • poprawiono obsługę funkcjonalności Ring dla bramek SMS firmy HWg,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono wyświetlanie typu urządzenia,

 • poprawiono moduł bootloadera,

 • zmieniono obsługę wewnętrznych logów systemowych.

Wersja 1.4

Wersja 1.4.9

Moduł integracji

 • poprawiono współpracę pomiędzy urządzeniami w ramach ekosystemu produktów firmy astozi,

 • poprawiono obsługę dynamicznych wpisów (endpointów) z urządzeń astozi,

Interfejs www

 • poprawiono wyświetlanie danych z urządzeń firmy HWGroup,

Moduł raportowy

 • poprawiono export do pilków XLS,

Moduł wizualizacji

 • poprawiono wyświetlanie wykresów zaagregowanych,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawiono zarządzanie logami,

 • poprawiono działanie funkcjonalności reset-to-default,

 • ulepszono weryfikację certyfikatów SSL,

Moduł obsługi obiektów

 • usprawniono obsługę zdarzeń dla modułów wejściowych.

Wersja 1.4.8

Moduł sterowania

 • ulepszono obsługę reguł sterowania,

Moduł integracji

 • ulepszono współpracę z rozwiązaniem systemONE firmy astozi,

 • ulepszono funkcjonalność reconnect przy obsłudze protokołu Modbus,

Interfejs www

 • poprawki w wyświetlaniu zapełnienia bufora przy zerwaniu komunikacji z systemONE,

 • poprawki w konfiguracji adresu IP,

 • poprawki w wyświetlaniu informacji o ostatnim uruchomieniu akcji,

 • poprawki w składni html oraz css,

Moduł raportowy

 • poprawki w uruchamianiu raportów,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w obsłudze logów systemowych,

 • poprawki w działaniu opcji reset-to-default,

 • poprawka w działaniu wbudowanego watchdog’a,

 • poprawki w procedurze aktualizacji systemu,

Moduł zarządzania użytkownikami

 • poprawki przy modyfikacji użytkowników.

Wersja 1.4.7

Moduł sterowania

 • naprawa zawieszania się interfejsu użytkownika w przypadku podłaczenia pustej «output group» do «output scenario»,

Moduł integracji

 • optymalizacja działania funkcji reexportu danych,

 • naprawa działania exportu związana z błędną obsługą dynamicznego adresu IP,

 • poprawki w działaniu funkcji reexport,

 • uwzględniania liczby miejsc po przecinku w exporcie danych,

Moduł agregacji i przechowywania danych

 • poprawka w błędnej interpretacji interwału zapisu danych,

 • poprawka w obsłudze szyn 1wire z dużą liczbą podłączonych czujników,

 • poprawka w działaniu obiektu typu timer,

 • optymalizacja działania funkcji agregującej dane,

Interfejs www

 • poprawka w wyświetlaniu jednostek,

 • poprawka w usuwaniu czujników,

 • wyłączenie akcji domyślnej akcji Edycja po kliknięciu w wiersz tabeli,

 • poprawka w filtrowaniu obiektów w oknie wykresów zagregowanych,

 • poprawka w wyświetlaniu parametrów obiektu typu timer,

Moduł raportowy

 • optymalizacja działania raportów,

Moduł wizualizacji

 • odgląd wykresów generują zbyt długie nazwy plików,

 • optymalizacja generowania danych do wykresów,

Moduł prezentacji

 • poprawki w exporcie wykresów agregowanych,

Moduł zarządzania systemem

 • optymalizacja uruchamiania się usług,

 • poprawka w usłudze watchdog’a,

 • zabezpiecznie przed podaniem parametru blokującego interfejs (autolock) na mniejszy niż 30 sekund.

Wersja 1.4.6

Moduł sterowania

 • poprawki w funkcjonalności delay notification.

Wersja 1.4.5

Moduł integracji

 • poprawki w exporcie danych do systemONE,

Moduł agregacji i przechowywania danych

 • poprawki przy odczytywaniu danych z obiektów typu external,

Moduł sterowania

 • poprawka we włączaniu i wyłączaniu reguł,

Moduł zarządzania systemem

 • zwiększenie dokładności logowania zdarzeń wewnętrznych.

Wersja 1.4.4

Moduł zarządzania systemem

 • poprawka przy zarządzaniu wykresami,

Interfejs www

 • poprawka przy wyborze daty z kalendarza.

Wersja 1.4.3

Moduł wizualizacji

 • w exporcie danych do csv i xls kolumna daty i godziny zostały rozdzielone,

Interfejs www

 • zmieniono opis apply changes na save changes,

 • drobne poprawki przy tworzeniu wykresów single graphs,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawka przy tworzeniu użytkowników.

Wersja 1.4.2

Moduł powiadomień

 • naprawiono problem z zaokąglaniem liczb w wiadomościam email i SMS,

Moduł prezentacji

 • naprawiono problem z odświeżaniem statusów reguł w widoku panel.

Wersja 1.4.1

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w funkcjonalności discard changes,

Moduł wizualizacji

 • poprawiono działanie opcji reset view w widoku wykresów,

 • poprawiono ustawianie interwału dla wykresów,

Moduł prezentacji

 • poprawki w wyświetlaniu danych w konfigurowalnym widoku w przeglądarce,

Moduł sterowania

 • poprawiono obsługę parametru retry w szybkich powiadomieniach dla input conditions.

Wersja 1.4.0

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w interfejsie API,

 • poprawki w tworzeniu wewnętrznych kopii konfiguracji,

 • poprawki w obsłudze funkcji reset to default,

 • poprawki w zaczytywaniu konfiguracji urządzenia,

 • poprawki w procedurze aktualizacji,

Obsluga modułów rozszerzeń

 • poprawki w skanowaniu czujników na szynie 1wire,

Moduł raportowy

 • poprawki w wydajności generowania raportów,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w wyświetlaniu pojedyńczych wykresów,

Interfejs www

 • drobne poprawki w interfejsie użytkownika,

 • poprawki w obsłudze procedury skanowania czujników na magistrali 1wire,

 • poprawki w oknie wykresów,

 • poprawiona obsługa procedury akceptacji nowej konfiguracji,

Moduł obsługi obiektów

 • poprawki w wyliczaniu wartości max i min,

 • poprawki w exporcie danych z obiektów,

 • zmiana precyzji wyświetlania pomiarów dla czujników 1wire z 4 miejsc po przecinku do 2,

Moduł sterowania

 • poprawki w wyświetlaniu kontaktów,

Moduł powiadomień

 • poprawki w obsłudze bramek SMS firmy HWg,

 • poprawki w wysyłce wiadomości SMS.

Wersja 1.3

Wersja 1.3.2

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w procedurze akceptacji nowej konfiguracji,

 • poprawki w procedurze aktualizacji,

 • poprawki w wydajności interfejsu API oraz silnika,

 • poprawki w zarządzaniu wewnętrznymi logami,

Moduł raportowy

 • poprawki w wyświetlaniu historii raportów,

 • zwiększenie wydajności tworzenia raportów,

 • poprawki przy generowaniu raportów,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w wyświetlaniu wykresów zagregowanych,

Interfejs www

 • zwiększność ilość informacji wyświetlanych w trybie tylko do odczytu,

 • poprawki w wyświetlaniu elementów na urządzeniach mobilnych,

 • zwiększenie wydajności wyświetlania wykresów,

 • poprawki w pobieraniu i wyświetlaniu danych,

Moduł obsługi obiektów

 • poprawki w wyliczaniu wartości średniej,

 • zmieniono domyślną dokładność przechowywania pomiarów dla czujników SMART-SENSOR na dwa miejsca po przecinku,

Moduł agregacji i przechowywania danych

 • poprawki w obsłudze danych historycznych,

 • zwiększenie wydajności zapisu danych,

Moduł integracji

 • poprawki w obsłudze Modbus/TCP,

 • poprawki w integracji z rozwiązaniem systemONE,

Wersja 1.3.1

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w procedurze aktualizacji,

 • poprawki w exporcie logów urządzenia,

 • poprawki w interfejsie API,

 • wyświetlanie wolnego miejsca na partycji z danymi,

 • zwiększenie wydajności silnika HTTP,

 • poprawki w obsłudze błędów HTTP,

Moduł raportowy

 • poprawki w wysyłce raportów,

 • zwiększenie wydajności tworzenia raportów,

 • poprawki w załączaniu plików pdf z raportem,

 • poprawki przy tworzenia raportów,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w działaniu trybu tylko do odczytu.

 • poprawki w exporcie danych do CSV i XLSX.

 • zwiększenie szybkości wyświetlania wykresów.

 • poprawki w wyświetlaniu wykresów na przeglądarkach IE oraz Safari,

 • poprawki w wyświetlaniu danych historycznych dla poszczególnych obiektów,

Interfejs www

 • poprawki w wyświetlaniu pomiarów na urządzeniach mobilnych,

Moduł obsługi obiektów

 • poprawki w wyliczaniu wartości min, max oraz mean,

Moduł agregacji i przechowywania danych

 • poprawi w przechowywaniu historii,

 • poprawki w agregacji danych odłączonych czujników,

Moduł integracji

 • poprawki w integracji z rozwiązaniuem systemONE,

Moduł powiadomień

 • poprawki w wyświetlaniu kontaktów oraz grup kontaktów w regułach,

 • poprawki w zarządzaniu kontaktami,

 • poprawki w wydajności wysyłki sms’ow oraz emaili,

 • poprakwi w obsłudze polskich znaków w treściach sms oraz email,

 • poprawki przy tworzeniu i modyfikacji kontaktów,

 • poprawki w treści wiadomości sms oraz emai,

 • poprawki w obsłudze powiadomień w momencie rekonfiguracji urządzenia.

Wersja 1.3.0

Moduł zarządzania systemem

 • zwiększenie wydajoności,

 • rozbudowa logów,

Moduł raportowy

 • poprawki przy tworzenia raportów,

 • poprawki przy wysyłaniu raportów,

Moduł wizualizacji

 • poprawki przy wyświetlaniu wykresów,

Moduł agregacji i przechowywania danych

 • usprawnienia w agregowaniu danych dla odłączonych czujników,

Moduł integracji

 • poprawki w obsłudze czujników z serii SMART-SENSOR,

 • poprawki w integracji z rozwiązaniuem systemONE,

Moduł powiadomień

 • poprawki w wysyłaniu emaili.

Wersja 1.2

Wersja 1.2.0

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w konfiguracji czasu systemowego,

 • poprawki w przeładowywaniu konfigurajci,

Obsluga modułów rozszerzeń

 • poprawki w numeracji wejść dla MOD-MINI-8DI,

Moduł raportowy

 • poprawki w wydajności silnika raportów,

 • poprawki w agregowaniu danych do raportów,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w exporcie do CSV i XLS,

Interfejs www

 • poprawki w wyświetlaniu obiektów typu compute,

 • poprawki w wyswietlaniu obiektów typu counter,

Moduł obsługi obiektów

 • poprawiono obsługe krzywej kalibracji,

Moduł agregacji i przechowywania danych

 • zwiększono wydajność modułu agregacji danych,

Moduł sterowania

 • poprawki w obsłudze polityk wyjściowych,

Moduł integracji

 • poprawki w exporcie danych.