Obsługa i zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

 • przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z „Instrukcją obsługi”

 • przed podłączeniem do zasilania należy odczekać dwie godziny

 • do czyszczenia urządzenia nie używać materiałów ściernych lub związków organicznych (spirytusu, benzyny, rozpuszczalników)

Zakazy

 • NIE WOLNO SAMODZIELNIE OTWIERAĆ I NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA,

 • NIE WOLNO UŻYWAĆ URZĄDZENIA Z USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI OBUDOWY,

 • NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT URZĄDZENIA Z WODĄ LUB PRACA W WARUNKACH WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi sygnałów (pomiar, sterowanie) o napięciach mogących zagrażać życiu. Zasilanie urządzenia oraz dozwolone napięcia muszą się mieścić w zakresie do 60V.

 2. Podczas obsługi technicznej, usuwania usterek, przy pracach montażowych urządzenie i podłączone do niego urządzenia należy odłączyć od sieci zasilającej.

 3. Urządzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji w warunkach występowania wibracji i uderzeń.

 4. Niedopuszczalny jest kontakt wewnętrznych elementów elektrycznych urządzenia, styków złącz śrubowych, portów sieciowych z wilgocią.

 5. Zabronione jest stosowanie urządzenia w środowisku agresywnym z zawartością w powietrzu kwasów, zasad, olejów itp.

 6. Podłączenie, regulacja i obsługa techniczna urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, który zapoznał się z niniejszą Instrukcją Obsługi

 7. Podczas eksploatacji i obsługi technicznej należy przestrzegać wymagania dokumentów normatywnych: „Zasady eksploatacji technicznej użytkowych instalacji elektrycznych”, „Zasady BHP podczas eksploatacji użytkowych instalacji elektrycznych”, „Higiena pracy podczas eksploatacji instalacji elektrycznych”.

Zakres czynności obsługi technicznej

 1. Zalecana częstotliwość przeglądów technicznych: co 6 miesięcy.

 2. Obsługa techniczna urządzenia polega na ocenie wizualnej, podczas której sprawdzana jest niezawodność podłączeń przewodów do zacisków urządzenia oraz brak wyszczerbień i pęknięć.

 3. Wykonując prace serwisowe należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa opisanych w punkcie „Zasady bezpieczeństwa”.

Transport i przechowywanie

Urządzenie powinno być przechowywane w oryginalnym opakowaniu w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi od -20 do +60°C, wilgotność względna nie przekracza 80%, a powietrze nie jest zanieczyszczone oparami, które powodują niszczenie opakowania lub materiałów, z których jest wyprodukowane urządzenie.