Moduł zarządzania systemem

Odblokowanie systemu

Opis

Po uruchomieniu urządzenie znajduje się w trybie blokady przed wprowadzaniem zmian. Praca w tym trybie zabezpiecza przed pomyłkową rekonfiguracją urządzenia. Włączony tryb blokady urządzenia powoduje, że wszystkie przyciski interfejsu użytkownika mogące wprowadzać zmiany w konfiguracji stają się nieaktywne.

Odblokowanie urządzenia

W celu odblokowania urządzenia należy wybrać znajdującą się w lewym górnym rogu kłódkę a następnie wprowadzić ustawione hasło.

Ostrzeżenie

Odblokowanie urządzenia ma charakter globalny, tzn. odblokowanie nie dotyczy tylko sesji zalogowanego użytkownika, ale oznacza włączenie trybu wprowadzania zmian dla całego urządzenia. Oznacza to, że po zalogowaniu do urządzenia na innym komputerze, na konto użytkownika upoważnionego do wprowadzania zmian, nie będzie potrzeby ponownego odblokowywania urządzenia.

Konfiguracja trybu blokady

Opis

W celu zmiany ustawień trybu blokady należy wybrać: Zarządzaj -> Konfiguracja -> Blokada, a następnie możemy skonfigurować:

Sekcja Blokada zmiany konfiguracji

Włączony:

Włącza/wyłącza opcję blokadę zmiany konfiguracji. Domyślnie blokada jest włączona,

Hasło:

ustawiamy hasło do zmiany konfiguracji,

Limit czasu automatycznego blokowania:

ustawiamy po ilu sekundach urządzenie ma samoczynnie blokować urządzenie.

Informacja

Każdorazowe wprowadzenie i zaakceptowanie zmian w konfiguracji urządzenia powoduje ponowne odliczanie do limitu czasu automatycznej blokady.

Aktualizacja oprogramowania

W celu przeprowadzenia procedury aktualizacji oprogramowania należy wybrać: Zarządzaj -> Konserwacja, następnie w sekcji Oprogramowanie w polu Aktualizacja oprogramowania wybrać ściągnięty wcześniej plik z oprogramowaniem, a następnie wybrać przycisk Zaktualizuj.


Informacja

Przeprowadzenie procedury aktualizacji oprogramowania wymaga odblokowania urządzenia do trybu wprowadzania zmian.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania, należy zapoznać się z Informacjami o wersjach oprogramowania i szczegółową procedurą aktualizacji oprogramowania.

Zarządzanie użytkownikami

Opis

Tworzenie użytkowników w systemie umożliwia delegowanie uprawnień do wprowadzania zmian w konfiguracji urządzenia.

Tworzenie użytkownika

W celu utworzenia nowego użytkownika w systemie należy wybrać: Zarządzaj -> Konfiguracja -> Użytkownicy, a następnie wybrać przycisk Dodaj:

Zakładka Ustawienia

Sekcja Ogólne
Login:

ustawiamy login użytkownika,

Włączony:

Włącza/wyłącza możliwość zalogowania się użytkownika do urządzenia,

Nazwa:

wprowadzamy nazwę użytkownika,

Opis:

wprowadzamy opis konta użytkownika.

Sekcja Role
Administrator urządzenia:

włącza rolę administratora urządzenia, dzięki czemu użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian na poziomie administracyjnym,

Administrator kontaktów:

włącza rolę administratora kontaktów, dzięki czemu użytkownika ma możliwość administracji kontaktów z modułu powiadomień bez konieczności posiadania uprawnień administracyjnych.

Zakładka Hasło

Hasło:

wprowadzamy hasło dla konta użytkownika.

Nadawanie uprawnień

W celu nadania uprawnień użytkownikom do wprowadzania zmian w nastawach Obiektów wirtualnych wybieramy interesujący nas obiekt.

Następnie edytujemy ten obiekt i w zakładce Uprawnienia dodajemy wybranego użytkownika.

Sprawdzanie uprawnień

Po nadaniu uprawnień nowemu użytkownikowi można sprawdzić ich działanie.

Logujemy się do urządzenia na konto użytkownika, a następnie przechodzimy do obiektów wirtualnych Zarządzaj -> IO -> Wirtualne. Wybieramy menu Akcja, a następnie Ustaw wartość.

Informacja

W obiektach, w których nie zostały nadane uprawnienia do wprowadzania zmian, przycisk Ustaw wartość będzie nieaktywny.