Moduł wizualizacji

Wyświetlanie danych historycznych dla pojedyńczych obiektów

Wyświetlanie wykresu dla obiektu

W celu wyświetlenia danych historycznych pojedyńczego obiektu wyświetlamy ten obiekt np.:

I/O -> Źródła -> Ręczne

a następnie w menu Akcja wybieramy Wykres

W nowym oknie mamy możliwość określenia okresu dla jakiego mają być wyświetlane dane oraz wykonanie dodatkowych operacji tj. powiększenie wykresu, export danych do CSV,XLS, PDF.

Export danych historycznych

Wybranie opcji exportu danych powoduje otwarcie nowego okna z wykresem, gdzie możliwe jest zaznaczenie fragmentu wykresu który ma podlegać exportowi.

Możliwy jest export danych do plików w następujących formatach danych:

  • CSV - zawiera same dane historyczne,

  • XLSX - zawiera same dane historyczne,

  • PDF - do dokuemntu dołączany jest wykres oraz tabelaryczne dane historyczne.

Wyświetlanie danych historycznych dla obiektów jednego rodzaju

Wyświetlanie wykresów

W celu wyświetlenia danych historycznych dla obiektów jednego typu wybieramy:

I/O -> Analityka -> Wykresy pojedyńcze

a następnie wybieramy zakładke z rodzajem obiektów.

W widoku wykresów z wielu obiektów możliwe jest porównanie ich charakterystyk.

Dodatkowo możliwe jest wybranie ilości danych jaka ma podlegać prezentacji w postaci wykresów.

Wyświetlanie wykresów zagregowanych

Wyświetlanie wykresów

W celu wyświetlenia danych historycznych zaagregowanych z kilku obiektów wybieramy:

I/O -> Analityka -> Wykresy zagregowane,

a następnie w zakładce Niezaznaczone wybieramy obiekty, które chcemy umieścić na wykresie.

W widoku wykresów możliwa jest również zmiana opcji autoskalowania co oznacza tworzenie dodatkowych osi Y, z zakresami dotyczącymi poszczególnych obiektów.

Dodatkowo możliwe jest wybranie ilości danych jaka ma podlegać prezentacji w postaci wykresów.