Moduł sterowania

Dodawanie reguły ze statycznym progiem aktywacji

Opis

Silnik reguł zaimplementowany w urządzeniach z serii EDGE umożliwia wykonywanie zarówno prostych jak i bardzo skomplikowanych i wyrafinowanych scenariuszy sterowania.

Na podstawie danych źródłowych tj:

 • odczyty wejść,

 • odczyty z czujników,

 • odczyty z obiektów wirtualnych w ramach urządzenia,

 • odczyty z obiektów z urządzeń zewnętrznych,

możliwe jest m.in. zdefiniowanie działań/akcji mogacych:

 • sterować lokalnymi wyjściami przekaźnikowymi,

 • wysyłac powiadomienia typu email/sms,

 • ustawiać wartości obiektów wirtualnych.

W poniższych przykłądach przedstawiono prosty przykłąd utworzenia reguły zapalającej wbudowaną w urzadzenie diodę LED.

Tworzenie reguły

W celu utworzenia reguły na panelu urządzenia wybieramy:

Sterowanie -> Reguły -> Warunki wejściowe,

a następnie wybieramy przycisk Dodaj

W oknie tworzenia reguły podajemy:

Zakładka Ustawienia

Sekcja Ogólne
Nazwa:

podajemy nazwę reguły,

Opis:

podajemy opis reguły,

Włączony:

pozwala na włączenie lub wyłączenie reguły,

Loguj zmiany:

włączamy lub wyłączamy logowanie do pliku logów aktywacji i deaktywacji reguły,

Typ:

podajemy typ reguły. Możliwe jest okreslenie kilku typów reguł: oparta o statyczną wartość, opartą o dynamiczną wartość, sprawdzającą błąd odczytu obiektu, aktywującą się w określonym czasie.

Informacja

Pole Opis ma dodatkową funkcję w przypadku wykorzystywania opcji powiadomień. Pole opisu może być dodawane do treści powiadomienia np. sms, email.

Sekcja Wyświetlanie
Na panelu:

określamy czy reguła i jej stan ma być wyświetlana na panelu głównym urządzenia,

Mrugaj przy zmianie:

określamy czy aktywacja/deaktywacja reguły ma być oznaczana mruganiem wpisu na panelu.

Sekcja Szybkie
Powiadomienia:

włącza możliwość wysyłania powiadomień przy aktywacji/deaktywacji reguły,

Sterowanie:

włącza możliwość wykonywania uproszczonych scenariuszy sterowania przy aktywacji/deaktywacji reguły.

Zakładka Parametry

Sekcja Źródło
Obiekt:

wybieramy obiekt, którego wartość będzie podlegać sprawdzaniu przez regułę

Sekcja Szczegóły
Warunek:

wybieramy warunek logiczny który ma stosować reguła wobec wartości obiektu

Wartość:

podajemy próg, dla którego reguła ma być aktywowana/deaktywowana w zależności od spełnienia warunku

Zakładka Histereza

Sekcja Histereza
Włączony:

pozwala na włączenie lub wyłączenie sprawdzania warunku w oparciu o histerezę

Warunek:

wybieramy w jaki sposób podane wartości histerezy mają się odnosić do sprawdzanej wartości obiektu. Typ absolutny oznacza, że podajemy bezwzględną wartość histerezy np. ilość stopni. Typ względny oznacza, że podajemy procentową wartość z odczytu wartości obiektu np. 1% z odczytu obiektu z wartością temperatury.

Typ:

podajemy sposób podawania wartości histerezy. Typ wartość oznacza, że w konfiguracji reguły podajemy numeryczną wartość histerezy. Typ dynamiczny oznacza, że wartość histerezy będzie brana z wartości wybranego obiektu, najczęściej obiektu wirtualnego typu statycznego.

Zakładka Sterowanie

Sekcja Wyjścia

Dodajemy wyjścia podlegające regułom sterowania. Dla każdego wyjścia wybieramy typ/algorytm zmiany wartości wyjścia. Urządzenie umożliwia:

 • włączanie wyjścia - aktywacja wyjścia

 • wyłączanie wyjścia - deaktywacja wyjścia

 • miganie wyjścia - cykliczna aktywacja/deaktywacja wyjścia

 • pojedyńcze mignięcie - pojedyńcza aktywacja/deaktywacja wyjścia

Informacja

Wyjście oznacza obiekty skonfigurowane w sekcji: Sterowanie -> Reguły -> Wyjścia będące mapowaniami na fizyczne elementy wykonawcze ( przkeźnik, LED ) oraz rozszeroznymi o logikę załączania np. okreslenie wartości aktywacji/deaktywacji czy okreslenie częstotliwości mrugania.

Zmiana reguły na próg dynamiczny

Opis

Stosowanie dynamicznych reguł, gdzie do określenia progów aktywacji wykorzystywane są obiekty wirtualne, pozwala na sprawne zarządzanie silnikiem reguł w przypadkach gdzie mamy do zarządzania dziesiątkami reguł dla różnych obiektów źródłowych.

Dzięki tej funkcjonalności możemy w jednym miejscu sterować progami aktywacji reguł np. w hali produkcyjnej z wieloma czujnikami i jednym progiem aktywacji reguł powiadomiania dla wszystkich czujników.

Zmiana reguły

W celu modyfikacji reguły na panelu urządzenia wybieramy:

Sterowanie -> Reguły -> Warunki wejściowe,

a następnie wybieramy menu Akcja i Edycja przy interesujacej nas regule.

W oknie modyfikacji reguły zmieniamy:

Zakładka Ustawienia

Sekcja Ogólne
Typ:

wybieramy typ dynamiczny.

Zakładka Parametry

Sekcja Źródło
Obiekt:

wybieramy obiekt, którego wartość będzie podlegać sprawdzaniu przez regułę.

Sekcja Szczegóły
Źródło wartości:

wybieramy obiekt którego wartość ma określać próg aktywacji reguły.

Zmiana nastawy progu reguły

W celu modyfikacji dynamicznego progu reguły wybieramy:

IO -> Wirtualne -> Statyczny,

a następnie wybieramy menu Akcja i Ustaw wartość przy obiekcie reprezentującym wartość progu.

Konfiguracja histerezy dla reguły

Konfiguracja

W celu modyfikacji reguły na panelu urządzenia wybieramy:

Sterowanie -> Reguły -> Warunki wejściowe,

a następnie wybieramy menu Akcja i Edycja przy interesujacej nas regule.

W oknie modyfikacji reguły zmieniamy:

Zakładka Histereza

Sekcja Histereza
Włączony:

pozwala na włączenie lub wyłączenie sprawdzania warunku w oparciu o histerezę,

Warunek:

wybieramy w jaki sposób podane wartości histerezy mają się odnosić do sprawdzanej wartości obiektu. Typ absolutny oznacza, że podajemy bezwzględną wartość histerezy np. ilość stopni. Typ względny oznacza, że podajemy procentową wartość z odczytu wartości obiektu np. 1% z odczytu obiektu z wartością temperatury,

Typ:

podajemy sposób podawania wartości histerezy. Typ wartość oznacza, że w konfiguracji reguły podajemy numeryczną wartość histerezy. Typ dynamiczny oznacza, że wartość histerezy będzie brana z wartości wybranego obiektu, najczęściej obiektu wirtualnego typu statycznego,

Wartość:

podajemy wartość numeryczną histerezy,

Źródło wartości:

wybieramy obiekt którego wartość będzie określała histerezę dla tej reguły.

Konfiguracja powiadomień w ramach reguły

Konfiguracja

W celu modyfikacji reguły na panelu urządzenia wybieramy:

Sterowanie -> Reguły -> Warunki wejściowe,

a następnie wybieramy menu Akcja i Edycja przy interesujacej nas regule.

W oknie modyfikacji reguły zmieniamy:

Zakładka Ustawienia

Sekcja Szybkie
Powiadomienia:

włączamy szybkie powiadomienia.

Zakładka Powiadomienia

Konfigurujemy opcje zgodnie z wymaganiami.

Szczegółowy opis opcji zawarty jest w opisie Korzystanie z profili powiadomień w sekcji Moduł Powiadomień.